:: Αρχική     :: Προφίλ     :: Προϊόντα     :: Νομοθεσίες     :: Άρθρα     :: Επικοινωνία
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1525/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 194/97 για τον καθορισμό μεγίστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση των κοινοτικών διαδικασιών σχετικά με τις προσμίξεις στα τρόφιμα, και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας:
ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει, ή προτίθενται να θεσπίσουν, μέγιστες τιμές για τις αφλατοξίνες σε ορισμένα τρόφιμα.

ότι δεδομένων των ανισοτήτων που υφίστανται ανάμεσα στα κράτη μέλη και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που μπορούν να προκύψουν από αυτές, επιβάλλεται να ληφθούν κοινοτικά μέτρα για τη διασφάλιση του ενιαίου της αγοράς τηρώντας συγχρόνως την αρχή της αναλογικότητας.

ότι ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 194/97 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισμό μεγίστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα, πρέπει να συμπληρωθεί.

ότι οι αφλατοξίνες είναι μυκοτοξίνες, οι οποίες παράγονται από ορισμένα είδη μυκήτων Aspergillus, που αναπτύσσονται όταν ο βαθμός θερμοκρασίας και υγρασίας είναι υψηλός• ότι είναι δυνατόν οι αφλατοξίνες να είναι παρούσες σε μεγάλο αριθμό τροφίμων. ότι οι αφλατοξίνες, ειδικότερα η αφλατοξίνη Β1, είναι γονοτοξικές καρκινογόνες ουσίες. Ότι για αυτόν τον τύπο ουσιών, δεν υπάρχει κανένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο να μην παρατηρούνται αρνητικές επιδράσεις• ότι δεν θα πρέπει επομένως να ορισθεί μία επιτρεπτή ημερήσια δόση• ότι, όπως έχουν σήμερα οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις καθώς και οι βελτιώσεις των πρακτικών παραγωγής και αποθεματοποίησης δεν είναι δυνατόν να απαλειφθεί απολύτως η ανάπτυξη αυτών των μυκήτων και, κατά συνέπεια, η παρουσία των αφλατοξινών στα τρόφιμα• ότι θα πρέπει επομένως να ορισθούν τα όρια στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

ότι θα πρέπει να καθορισθούν κανόνες σχετικά με τα ανώτατα όρια που είναι αποδεκτά στα μεταποιημένα ή/και αποξηραμένα απλά γεωργικά προϊόντα και στα τρόφιμα προκειμένου να διασφαλισθεί η κατάλληλη προστασία της δημόσιας υγείας καθώς η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς όσον αφορά αυτά τα προϊόντα.

ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, συγκομιδής και αποθεματοποίησης προκειμένου να μειωθεί η ανάπτυξη των μυκήτων.

ότι η ομάδα των αφλατοξινών περιλαμβάνει διάφορα κράματα, η παρουσία των οποίων στα τρόφιμα και η τοξικότητά τους ποικίλλουν. Ότι η αφλατοξίνη Β1 είναι η περισσότερο τοξική. Ότι θα πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να περιορισθεί τόσο η συνολική περιεκτικότητα σε αφλατοξίνες στα τρόφιμα (κράματα Β1, Β2, G1 και G2) όσο και η περιεκτικότητα σε αφλατοξίνη Β1.

ότι η αφλατοξίνη Μ1 είναι προϊόν μεταβολισμού της αφλατοξίνης Β1, το οποίο υπάρχει στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα. Ότι παρά το γεγονός ότι η αφλατοξίνη Μ1 θεωρείται ως γονοτοξική καρκινογόνος ουσία, λιγότερο επικίνδυνη από ό,τι η αφλατοξίνη Β1, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η περιεκτικότητά της στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία καταναλώνονται από τους ανθρώπους και ιδίως από τα μικρά παιδιά.

ότι έχει αναγνωριστεί ότι οι μέθοδοι διαλογής ή άλλες φυσικές επεξεργασίες επιτρέπουν να μειωθεί η περιεκτικότητα σε αφλατοξίνες στα φιστίκια, τους καρπούς με κέλυφος και τους ξηρούς καρπούς. Ότι προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στο εμπόριο, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές υψηλότερες περιεκτικότητες σε αφλατοξίνες για τα εν λόγω προϊόντα εφόσον αυτά δεν προορίζονται για την άμεση κατανάλωση ή ως συστατικά των τροφίμων. Ότι στις περιπτώσεις αυτές, τα επίπεδα σε αφλατοξίνες έχουν καθοριστεί λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις υφιστάμενες δυνατότητες των προαναφερθεισών επεξεργασιών αντιστοίχως για τα φιστίκια, τους καρπούς με κέλυφος και τους ξηρούς καρπούς, καθώς και η αναγκαιότητα να τηρούνται μετά την επεξεργασία οι μέγιστες περιεκτικότητες που ορίζονται για τα προϊόντα αυτά που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά τροφίμων. Ότι συναρτήσει της προόδου των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, τα όρια για τους καρπούς με κέλυφος και τους ακατέργαστους ξηρούς καρπούς μπορούν να αναθεωρηθούν εντός μιας ορισμένης προθεσμίας.

ότι στην περίπτωση των σιτηρών, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι η μέθοδος διαλογής ή άλλες φυσικές επεξεργασίες δύνανται να μειώσουν το επίπεδο μόλυνσης για τις αφλατοξίνες. Ότι προκειμένου να καταστεί δυνατό να επαληθευθεί η πραγματική αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών και, ενδεχομένως να ορισθούν τα ανώτατα ειδικά όρια για τα ακατέργαστα σιτηρά, προβλέπεται, για μια περιορισμένη περίοδο, να εφαρμοσθούν οι προβλεπόμενες στο παράρτημα μέγιστες περιεκτικότητες μόνον για τα σιτηρά και τα παράγωγα προϊόντα της μεταποίησης των, τα οποία προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή ως συστατικά τροφίμων. Ότι ελλείψει στοιχείων τα οποία να δικαιολογούν τον καθορισμό ειδικού μεγίστου ορίου για τα ακατέργαστα σιτηρά, μετά από μια καθορισμένη προθεσμία, το προβλεπόμενο όριο για τα σιτηρά και τα παράγωγα προϊόντα της μεταποίησης των, τα οποία προορίζονται για την άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή, ως συστατικά των τροφίμων, θα εφαρμοστεί επίσης και στα ακατέργαστα σιτηρά.

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της τήρησης των διαφόρων ορίων τα οποία έχουν ορισθεί για τα εν λόγω προϊόντα, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί ο ακριβής προορισμός μέσω της κατάλληλης σήμανσης.

ότι τα προϊόντα η περιεκτικότητα των οποίων σε αφλατοξίνες είναι περισσότερο υψηλή από ό,τι οι καθορισθείσες μέγιστες περιεκτικότητες δεν πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία, ανάμικτα με αποδεκτά ή να χρησιμοποιούνται ως συστατικά των τροφίμων.

ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.315/93 του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις μέγιστες περιεκτικότητες σε αφλατοξίνες τις οποίες έχουν ορίσει για ορισμένα τρόφιμα, στο μέτρο στο οποίο δεν έχει θεσπισθεί καμία κοινοτική διάταξη ως προς το θέμα αυτό.

ότι επί του παρόντος αρκεί να προβλεφθούν οι γενικές διατάξεις για τα μεταποιημένα προϊόντα και τα τρόφιμα τα οποία αποτελούνται από διάφορα συστατικά. Ότι ενδεχομένως οι ειδικές μέγιστες περιεκτικότητες σε αφλατοξίνες μπορούν να καθοριστούν για τα προϊόντα αυτά αν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο.

ότι ζητήθηκε η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής ανθρώπινης διατροφής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.315/93, όσον αφορά τις διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφίμων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

3. Στο παράρτημα σημείο Ι, «ξένες προσμείξεις γεωργικής προέλευσης», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
2. Μυκοτοξίνες
2.1. Αφλατοξίνες

Προϊόν

Αφλατοξίνες: μέγιστες αποδεκτές περιεκτικότητες (1)
(μg/kg)

Τρόπος δειγματοληψίας
Αναλυτική μέθοδος αναφοράς
Β1
Β1 + Β2 + G1 + G2
M1

2.1.1

Φιστίκια, καρποί με κέλυφος και ξηροί καρποί

         

2.1.1.1

Φιστίκια, καρποί με κέλυφος και ξηροί καρποί και παράγωγα προϊόντα της μεταποίησής των, προοριζόμενα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή ως συστατικά των τροφίμων

2 (4)

4 (*)

Οδηγία 98/53/ΕΚ
Οδηγία 98/53/ΕΚ

2.1.1.2

Φιστίκια προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία διαλογής ή άλλες φυσικές μεθόδους πριν την ανθρώπινη κατανάλωσή τους ή τη χρησιμοποίησή τους ως συστατικά των τροφίμων.

8 (*)

15 (*)

Οδηγία 98/53/ΕΚ
Οδηγία 98/53/ΕΚ

2.1.1.3

Καρποί με κέλυφος και ξηροί καρποί προοριζόμενοι να υποστούν επεξεργασία διαλογής ή άλλες φυσικές μεθόδους πριν την ανθρώπινη κατανάλωσή τους ή τη χρησιμοποίηση τους ως συστατικό των τροφίμων.

5 (*)

10 (*)

Οδηγία 98/53/ΕΚ
Οδηγία 98/53/ΕΚ

2.1.2

Σιτηρά (συμπεριλαμβανομένου και του μέλανος σίτου, φυγόπυρου)

 

       

2.1.2.1

Σιτηρά (συμπεριλαμβανομένου και του μέλανος σίτου, φυγόπυρου) και προϊόντα παράγωγα της μεταποίησής των, προοριζόμενα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή ως συστατικά των τροφίμων.
2

4

Οδηγία 98/53/ΕΚ
Οδηγία 98/53/ΕΚ
2.1.2.2
Σιτηρά (συμπεριλαμβανομένου και του μέλανος σίτου, φυγόπυρου) προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία διαλογής ή άλλες φυσικές μεθόδους πριν την ανθρώπινη κατανάλωσή τους ή τη χρησιμοποίησή τους ως συστατικά των τροφίμων.
(5)

(6)

Οδηγία 98/53/ΕΚ
Οδηγία 98/53/ΕΚ

2.1.3

Γάλα (γάλα ώμο, γάλα το οποίο προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων με βάση το γάλα, γάλα κατανάλωσης το οποίο υφίσταται θερμική επεξεργασία έτσι όπως προσδιορίζεται από την οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16 Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των κανόνων υγιεινής για την παραγωγή και τη θέση σε εμπορία του ωμού γάλακτος, του γάλακτος το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και των προϊόντων με βάση το γάλα (ΕΕ L 268 της 14.9.1992 σ, 1)

0,05

Οδηγία 98/53/ΕΚ

Οδηγία 98/53/ΕΚ

(4) Τα μέγιστα όρια εφαρμόζονται στο τμήμα των φιστικιών με κέλυφος ή των ξηρών καρπών που πρόκειται να καταναλωθεί. Εάν ολόκληροι καρποί αναλυθούν, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται έτσι πραγματοποιείται υποθέτοντας ότι η μόλυνση βρίσκεται στο μέρος το οποίο προορίζεται να καταναλωθεί κατά την αξιολόγηση της περιεκτικότητας του μέρους το οποίο προορίζεται να καταναλωθεί.
(5) Τα μέγιστα όρια θα αναθεωρηθούν συναρτήσει της προόδου των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων πριν την 1η Ιουλίου 1999.
(6) Εφόσον δεν έχει ορισθεί κανένα ειδικό όριο έως την 1η Ιουλίου 1999, τα προβλεπόμενα στο σημείο 2.1.2.1. όρια του πίνακα εφαρμόζονται στα σιτηρά που αναφέρονται στο παρόν σημείο.
(*) Βλέπε σελίδα 93 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλες 16 Ιουλίου 1998.

Για την επιτροπή
Franz FISCHELER
Μέλος της Επιτροπής

 

 
 Web Design & Web Development by ATnet Communications S.A.