:: Αρχική     :: Προφίλ     :: Προϊόντα     :: Νομοθεσίες     :: Άρθρα     :: Επικοινωνία
 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Καθορισμός μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα (Κανονισμός 1525/98)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αναγνωρίσει (κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 315/93 του Συμβουλίου της 13.2.1993) ότι όσον αφορά ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα θα πρέπει να καθορίζονται μέγιστες τιμές ανοχής προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Οι εν λόγω μέγιστες τιμές ανοχής πρέπει να εκδίδονται υπό μορφή μη εξαντλητικού κοινοτικού καταλόγου ενώ επίσης μπορεί να γίνεται αναφορά στις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Για τα ξηρά, μεταποιημένα ή αποτελούμενα από διάφορα συστατικά γαλακτοκομικά προϊόντα, το εφαρμοζόμενο μέγιστο όριο είναι εκείνο το οποίο προβλέπεται ακολούθως:

2.1.3 Γάλα [(γάλα ωμό, γάλα το οποίο προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων με βάση το γάλα, γάλα κατανάλωσης το οποίο υφίσταται θερμική επεξεργασία έτσι όπως προσδιορίζεται από την οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16 Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των κανόνων υγιεινής για την παραγωγή και τη θέση σε εμπορία του ωμού γάλακτος, του γάλακτος το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και των προϊόντων με βάση το γάλα, (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1)]

0,05 μg/kg M1

Οδηγία 98/53/ΕΚ

Οδηγία 98/53/ΕΚ

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας συντελεστής συγκέντρωσης λόγω της αποξήρανσης ή της μεταποίησης των εν λόγω γαλακτοκομικών προϊόντων ή της συγκέντρωσής τους σε συστατικά προερχόμενα από το γάλα, εφόσον δεν έχουν καθορισθεί ειδικά μέγιστα όρια για τα αποξηραμένα, μεταποιημένα ή σύνθετα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα προϊόντα αυτά απαγορεύεται:

bullet

να ανακατεύονται προϊόντα σύμφωνα με τα μέγιστα όρια τα οποία έχουν καθοριστεί με προϊόντα μη σύμφωνα, ή να ανακατεύονται προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία διαλογής ή σε άλλες φυσικές μεθόδους με προϊόντα τα οποία προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή ως συστατικά των τροφίμων.

bullet

να απολυμαίνονται τα προϊόντα μέσω χημικών επεξεργασιών.

Οι παραπάνω διατάξεις τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει εισάγει ένα σύστημα κανόνων ποιότητας για τα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα από τα κράτη μέλη με τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα κατά τρόπο ώστε:

α) οι δειγματοληψίες για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων σε αφλατοξίνες των τροφίμων να πραγματοποιούνται σύμφωνα με συγκεκριμένες μεθόδους. (βλ. Παράρτημα Ι)

β) η παρασκευή των δειγμάτων και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων σε αφλατοξίνες στα τρόφιμα να ανταποκρίνονται σε καθορισμένα κριτήρια. (βλ. Παράρτημα ΙΙ)

Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2000 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν προς τα παραπάνω.

 

 
 Web Design & Web Development by ATnet Communications S.A.